Iepirkšanās noteikumi

Vispārēja informācija

Lai veiktu pirkumu Freile OÜ (turpmāk tekstā Pārdevējs) e-veikalā Tervisepüramiid, Jūs varat reģistrēties kā lietotājs interneta vidē www.veselibaspiramida.lv (turpmāk tekstā interneta vide), vai arī iegādāties piedāvātās preces kā viesis (turpmāk tekstā Klients).

Iepirkšanās noteikumi ir spēkā visām tiesiskajām attiecībām starp Klientu un Pārdevēju, kas rodas, iegādājoties interneta vidē esošās preces.

Pārdevējam ir tiesības vienpusēji grozīt un papildināt noteikumus, publicējot jaunos noteikumus interneta adresē https://www.veselibaspiramida.lv/ostuteave/. Ja Klients iesniedza pasūtījumu pirms noteikumu grozījumu spēkā stāšanās, klienta un pārdevēja tiesiskajām attiecībām piemēro pasūtījuma iesniegšanas laikā spēkā bijušos noteikumus.

Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā grozīt e-veikalā pārdoto Preču cenas, ja Noteikumos nav paredzēts citādi.

Papildus iepirkšanās noteikumiem Klienta un Pārdevēja savstarpējās attiecības regulē Igaunijas Republikā spēkā esošās tiesību normas, konkrētajiem pārdošanas piedāvājumiem noteiktie īpašie noteikumi un labās paražas.

Pasūtījuma iesniegšana

Klients izvēlas preces e-veikalā un pievieno tās grozam.

Lai noformētu pirkumu, pēc tam jāaizpilda visi pieprasītie datu lauki. Tiem, kas ir reģistrējušies kā pastāvīgie klienti, pēc autorizēšanās visi nepieciešamie dati parādās automātiski. Klients izvēlas pasūtījuma nodošanas veidu un vietu.

  • Itella SmartPOST pakomāts bez maksas
  • Itella SmartPOST kurjera pakalpojums 5.-€
  • Omniva pakomāts bez maksas
  • Transports uz ārvalstīm, izvēlētās valsts pasta nodaļu 10.- €

Pasūtījumam, kuru saņem ar Itella SmartPOST un Omniva pakomāta starpniecību, ir svarīgi norādīt īsto mobilā tālruņa numuru, uz kuru Klientam nosūtīs pakomāta durvju kodu.

Visu produktu un pasta pakalpojumu cenas satur pievienotās vērtības nodokli.

Klients apstiprina grozu un norēķinās par preci pārdevēja piedāvātajās apmaksas vidēs

  • izmantojot internetbanku (Swedbank, SEB, LHV, Coop, Luminor, Danske banku saites)
  • ar kredītkartēm Mastercard vai Visa

Visiem darījumiem jāmaksā EUR valūtā.

Maksājumu starpnieks ir atbilstošā banka vai Maksekeskus.ee. Pārdevējam nav pieejas Klienta bankas un kredītkartes datiem.

Pirms rēķina apmaksas Klients pārbauda, vai rēķinā minētie dati atbilst Klienta patiesajai gribai.

Pēc norēķināšanās par preci Klientam jānospiež uz saites “Atpakaļ pie tirgotāja”.

Par pasūtījuma un maksājuma saņemšanu Pārdevējs nosūta Klientam apstiprinājumu un rēķinu ar e-vēstuli.

Pārdošanas līgums starp Pārdevēju un Klientu stājas spēkā ar Klienta apmaksātās pirkuma summas pilnīgu saņemšanu Pārdevēja norēķinu kontā.

Par precēm, kuras neizdodas nokomplektēt, Pārdevējs atmaksā klientam naudu, vēlākais, 14 dienu laikā.

Pārdevējs neatbild par trešo pušu izraisītām iespējamām kļūdām, kas ietekmē tehniku vai izraisa situāciju, kad naudas pārskaitījums vai maksājums ar karti var neizdoties.

Pasūtījuma komplektēšana sākas pēc apstiprinājuma par pārskaitījumu saņemšanas. Lūdzam rēķināties ar līdz 5 darbdienas ilgu piegādes laiku pēc rēķina apmaksas datuma.

Par preci un piegādi samaksāto naudu neatgriež, ja Klients neaiziet savai pasūtītajai pakai pakaļ uz pakomātu, vai arī, ja preci nav iespējams piegādāt Klientam kurjera iepriekš paziņotajā laikā, un sūtījumu nosūta atpakaļ Pārdevējam.

Visu paziņojumu un informācijas apmaiņa starp Klientu un Pārdevēju notiek elektroniskā formā uz pušu norādītām elektroniskā pasta adresēm, Pārdevēja e-pasta adrese ir info@veselibaspiramida.lv.

Noslēdzot pārdošanas līgumu, tiek pieņemts, ka Klients ir rīcībspējīga persona vai persona ar ierobežotu rīcībspēju (t. sk. līdz 18 gadu vecumam), kurai ir likumīgā pārstāvja piekrišana atbilstošās darbības veikšanai. Pārdevējs neatbild par personu ar ierobežotu rīcībspēju veiktiem pirkumiem un iespējamajiem saimnieciskajiem zaudējumiem, kas radušies to rezultātā.

Pārdevējs neatbild par nepiemēroti izvēlētu produktu lietošanas izraisītu kaitējumu.

Preces nodošana atpakaļ

Visām precēm ir 14 dienu atgriešanas tiesības (atkāpšanās no līguma). Atkāpšanās tiesības ir spēkā, ja iepakojums nav atvērts un produkts nav lietots. Atgriežamajai precei jābūt neatvērtai un oriģinālajā iepakojumā. Ja produkts ir sabojāts transportēšanas laikā, Klients apņemas par to nekavējoties informēt transportētāju.

E-veikalā pie Precēm norādītajiem attēliem ir ilustratīva nozīme. Klientam nav tiesību atgriezt Preci tādēļ, ka e-veikalā norādītā Preces iepakojuma fotogrāfija precīzi neatbilst piegādātajam Preces iepakojumam, ja pārējā daļā Prece atbilst pasūtījumam un attiecībā uz nosaukumu, daudzumu un īpašībām atbilst pie Preces norādītajai informācijai.

Ja klients ir atkāpies no darījuma, pārdevējs atgriež klientam pirkuma summu kopā ar piegādes maksu nekavējoties, taču ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā pēc atkāpšanas pieteikuma nonākšanas pie pārdevēja. Atmaksa tiek veikta uz to pašu norēķinu kontu, no kura tika veikta samaksa par pirkumu.

Par atgriežamo sūtījumu lūdzam Pārdevēju iepriekš informēt, rakstot uz e-pasta adresi info@veselibaspiramida.lv, norādot atgriežamā produkta nosaukumu, pasūtījuma/rēķina numuru un norēķinu kontu, uz kuru pārskaitīt naudu.

Klients sedz ar preces atgriešanu saistītos izdevumus. Ar atgriešanu saistīto izdevumu apmērs ir atkarīgs no preces saņemšanai izmantotā piegādes veida.

Ja atgriežamo preci nepareizi nosūtīja Pārdevējs, sūtīšanas atpakaļ izdevumus apmaksā Pārdevējs.

Pārdevējs pasūtījuma izpildē neatbild par klienta nekorekti sniegtu datu izraisītu kaitējumu vai jebkādām citām sekām, tai skaitā piegādes kavēšanos, ja to ir izraisījuši apstākļi, kurus pārdevējam nebija iespējams ietekmēt.

Pārdevējs neatbild par Klientam nodarīto kaitējumu, ja Preces piegāde kavējas tādu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs nevarēja ietekmēt un kuru iestāšanos nebija iespējams paredzēt, t. sk. Interneta vidē notikušo iespējamo tehnisko kavēkļu izraisītiem kavējumiem Preces piegādē (nepārvaramā vara).

Personas datu apstrāde

Visi klienta personas dati, kas tiek uzzināti e-veikala apmeklēšanas un pirkumu veikšanas laikā, tiek apstrādāti kā konfidenciāla informācija. Pārdevējs izmanto Klienta ievadītos personas datus (ieskaitot vārdu, tālruņa numuru, adresi, e-pasta adresi, bankas informāciju) tikai pasūtījuma apstrādei un preču nosūtīšanai Klientam. Vienlaicīgi Klients apstiprina, ka dod tiesības savu e-veikalā ievadīto personas datu apstrādei apjomā, kas ir nepieciešams pasūtījuma izpildei, t. sk. pilnvaro Pārdevēju nosūtīt Klienta personas datus ar pasūtījuma izpildi saistītajām personām (piem., piegādes pakalpojuma sniedzējiem).

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, pieprasīt personas datu apstrādes pārtraukšanu un savākto Personas datu dzēšanu vai slēgšanu, ar ko saistās lietotāja konta slēgšana.

Citi nosacījumi

Pārdevējam ir tiesības pēc savas izvēles vai nu ierobežot vai anulēt Klienta tiesības lietot lapu, t. sk. slēgt Klienta lietotāja kontu un neļaut viņam atkārtoti reģistrēties kā Klientam, ja Klients, reģistrējoties kā interneta vides lietotājs vai lietojot to, ir sniedzis informāciju, kas ir nepareiza, maldinoša un/vai neprecīza

Ja Pārdevējam ir aizdomas, ka interneta vides lietošanas laikā rīkojas neatbilstoši, viņš nepieciešamības gadījumā var pārtraukt pārdošanas darījumu vai dzēst Klientu no sistēmas.

Pērkot interneta vidē piedāvātās preces, Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar Viņu interesējošo produktu aprakstu un pārliecinājies, ka Viņam nav kontrindikāciju izvēlēto produktu lietošanai.

Ja Klients par kaut ko nav pārliecināts, Viņš pirms pirkuma veikšanas konsultējas ar savu ārstu. Precizējošus jautājumus var iesniegt arī rakstot uz e-pasta adresi: info@veselibaspiramida.lv.

Starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus puses risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, klientam ir tiesības vērsties Patērētāju aizsardzības dienestā (Rahukohtu 2 Tallina 10130, http://www.tarbijakaitseamet.ee) un patērētāju strīdu komisijā (Rahukohtu 2 Tallina 10130, http://www.komisjon.ee) strīda ārpustiesas risināšanai vai Harju Apriņķa tiesā. Papildus visiem klientiem strīdu ar e-tirgotājiem risināšanai ir atvērta Eiropas Savienības elektroniskā vide ODR platforma (Online Dispute Resolution jeb tiešsaistes strīdu risināšana) adresē http://ec.europa.eu/odr.

Pērkot interneta vidē piedāvātās preces, Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem iepirkšanās noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas pildīt iepirkšanās noteikumus.